tel: 0517 391081
info@cbo-nwf.nl
kinderopvang@cbo-nwf.nl

CBO Noardwest Fryslân onderwijs & kinderopvang
Samen gewoon bijzonder

CBO Noardwest Fryslân biedt zowel basisonderwijs als kinderopvang aan.

Stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân

Doel:

  • Onder kindcentrum wordt verstaan één organisatie voor onderwijs, dagopvang, peuterspeelzaalwerk/voorschool, buitenschoolse opvang en overige activiteiten in het kader van opvoeding, ontwikkeling en ontspanning van kinderen.
  • De stichting heeft ten doel de niet onderwijsactiviteiten te organiseren binnen het kindcentrum, waar kinderen in de leeftijd van nul tot en met twaalf jaar gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten, waarbij een totaalpakket wordt geboden op het gebied van educatie, voorschoolse educatie, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.

Statuten
U kunt hier onze statuten downloaden: Statuten Stichting Kinderopvang NWF

 

Stichting Christelijk Basisonderwijs Noardwest Fryslân

Doel:

  • De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor Christelijk basisonderwijs en scholen voor samenwerkingsonderwijs.
  • De stichting bevordert het aanbieden van christelijk basisonderwijs in scholen voor Christelijk basisonderwijs en/of scholen waarbinnen ruimte is voor meerdere identiteiten in de regio Noordwest friesland.

Statuten 
U kunt hier onze statuten downloaden: Akte omzetting naar stichting.pdf

U kunt hier het jaarverslag en het bestuursverslag 2021 downloaden: jaar- en bestuursverslag 2021

U kunt hier de presentatie van het jaarverslag downloaden: Jaarverslag 2020 presentatie ,
jaarverslag 2021 presentatie en Jaarverslag 2022 presentatie

Raad van Toezicht

De raad houdt toezicht op de naleving van de verplichtingen van het bestuur. Daarnaast heeft het bestuur de goedkeuring van de raad nodig voor o.a.

  • vaststelling van de begroting,
  • de jaarrekening,
  • het treasurystatuut en het jaarverslag,
  • het vaststellen van het strategisch beleid en het managementstatuutingrijpende reorganisaties,
  • het stichten, opheffen, fuseren of afsplitsen van scholen,
  • voorstellen tot statutenwijziging.
voorzitter mevr. S. Walburg Bitgum
lid (onderwijs) mevr. H. Niehof Leeuwarden
lid (audit) dhr. H. Struiksma Tzummarum
lid (audit) dhr. J. Haakma Tzummarum
vice voorzitter (onderwijs) mevr. A. Brinks Leeuwarden
lid (remuneratie) mevr. G. Eisma Franeker
lid (remuneratie) mevr. W. Boschma Pietersbierum

Bestuurder CBO Noardwest Fryslân

Het College van Bestuur heeft de eindverantwoording over de 17 locaties en vertegenwoordigt de locaties in en buiten rechte. 

bestuurder: dhr. Teo de Groot