tel: 0517 391081
info@cbo-nwf.nl

CBO christelijk basisonderwijs en opvang
Samen gewoon bijzonder

CBO Noardwest Fryslân biedt zowel kinderopvang als basisonderwijs aan.

Onze kinderopvang is georganiseerd in een eigen stichting. Ook ons basisonderwijs kent een eigen stichting.

Stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân

Doel:

 • Onder kindcentrum wordt verstaan één organisatie voor onderwijs, dagopvang, peuterspeelzaalwerk/voorschool, buitenschoolse opvang en overige activiteiten in het kader van opvoeding, ontwikkeling en ontspanning van kinderen.
 • De stichting heeft ten doel de niet onderwijsactiviteiten te organiseren binnen het kindcentrum, waar kinderen in de leeftijd van nul tot en met twaalf jaar gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten, waarbij een totaalpakket wordt geboden op het gebied van educatie, voorschoolse educatie, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.

Statuten
U kunt hier onze statuten downloaden: Statuten Stichting Kinderopvang NWF

 

Stichting Christelijk Basisonderwijs Noardwest Fryslân

Doel:

 • De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk basisonderwijs en scholen voor samenwerkingsonderwijs.
 • De stichting bevordert het aanbieden van christelijk basisonderwijs in scholen voor christelijk basisonderwijs en/of scholen waarbinnen ruimte is voor meerdere identiteiten in de regio Noordwest friesland.

Statuten
U kunt hier onze statuten downloaden: Akte omzetting naar stichting.pdf

 

Raad van Toezicht

De raad houdt toezicht op de naleving van de verplichtingen van het bestuur. Daarnaast heeft het bestuur de goedkeuring van de raad nodig voor o.a.

 • vaststelling van de begroting,
 • de jaarrekening,
 • het treasurystatuut en het jaarverslag,
 • het vaststellen van het strategisch beleid en het managementstatuutingrijpende reorganisaties,
 • het stichten, opheffen, fuseren of afsplitsen van scholen,
 • voorstellen tot statutenwijziging.
voorzitter dhr. P. Stehouwer Boksum
lid mw. H. Niehof Leeuwarden
financiën dhr. H. Struiksma Tzummarum
financiën dhr. T. de Jager Leeuwarden
lid dhr. T. Bonnema Tzummarum
hrm mw. G. Eisma Franeker
kinderopvang mw. S. Walburg  Bitgum

Bestuurder CBO Noardwest Fryslân

Het bestuur (CvB) is bevoegd gezag in de zin van de wet op het Primair Onderwijs en is belast met het besturen van de scholen.
Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de Stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân.
Het bestuur vertegenwoordigt beide organisaties in en buiten rechte.

bestuurder: dhr. Teo de Groot

Bureau

Vanuit het bureau worden beide stichtingen ondersteund.

 • Betty de Vries
  is als management assistente het eerste aanspreekpunt.
 • Pieter Jan Scholtanus (HRM), Siemone Brouwer (salaris)  en Femke Smit
  zijn verantwoordelijk voor personeelszaken onderwijs en kinderopvang.
 • Marian de Bruin
  is leidinggevende van de Kinderopvang en verantwoordelijk voor Financiën en Huisvesting .

Directies van onze IKC's

Hieronder de lijst met de directeuren van onze IKC's. Wilt u contact opnemen met één van hen? Kijk dan op de website van het betreffende kindcentrum.

Stichting Kinderopvang mv. M. de Bruin
It Iepen Finster mv. B. Oostra
Staetlânsskoalle dhr. V. Achterberg
De Korendrager dhr. P. Huijser
De Flambou mv. A. Algra
De Syl mw. G. Koehoorn
De Skeakel  dhr. H. Stefes
Toermalijn mw. M. Bonnema
PJF  dhr. J. Blank
Het bAken mw. A. Hoekstra
Fûgelsang  mw. J. Slagter
Mooitaki  dhr. T. Zasburg
It Anker  mw. K. Van der Wal
Eben Haëzer  dhr. S. Sijbesma
De Noordster dhr. M. Wouda
De Slotschool  mw. M. Visser
De Wizebeam  dhr. S. Sijbesma
De Swirrel  mw. G. Koehoorn