tel: 0517 391081
info@cbo-nwf.nl
kinderopvang@cbo-nwf.nl

Praktische informatie in beleidsdocumenten

CBO Noardwest Fryslân biedt ouders zowel kinderopvang als basisonderwijs aan. Dit doen we met de grootst mogelijke zorg. Om onze opvang en ons onderwijs goed te regelen legden we ons beleid vast in tal van documenten. Veel van die documenten vindt u op deze pagina. 

Documenten kinderopvang

Hieronder vindt u de documenten voor de kinderopvang. Deze zijn door ons uitgesplitst in drie categoriën, namelijk:

 • Veiligheids- en Gezondheidsbeleid
 • Pedagogisch beleid en
 • Medezeggenschap

Hier vindt u de tarievenkaart 2023 voor de kinderopvang: tarieven 2023 Kinderopvang NWF 

Hier vindt u de tarievenkaart 2024 voor de kinderopvang: tarieven 2024 kinderopvang NWF

Hier vindt u de presentatie van het jaarverslag 2022 van kinderopvang en onderwijs.

Documenten kinderopvang 'Veiligheids en Gezondheidsbeleid'

 • Hygiëne maatregelen Covid19 website.pdf
 • Protocol intake en opvang van kinderen met medische indicatie.pdf
 • Protocol kinderen met medische indicatie.pdf
 • Protocol problematische gezinssituaties.pdf
 • Protocol Verlieservaringen binnen de locatie.pdf
 • Protocol voeding en hygiëne binnen de locatie.pdf
 • Protocol vermissing kind op kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO.pdf
 • ziektebeleid.pdf
 • Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen.pdf
 • Hygiene richtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang - mei 2016.pdf
 • Informatie over ziektebeelden voor KDV POV en BSO april 2018.pdf
 • Instructies ter voorkoming van wiegendood.pdf
 • V10 veilig slapen op de kinderopvang.pdf
 • R8 Richtlijn voor PM'ers bij pesten op de BSO.pdf
 • V7 Richtlijn veilig spelen.pdf
 • Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinder.pdf
 • 4.7 meten, analyseren en verbeteren.pdf
 • 4.2 kwaliteitsmanagementsysteem.pdf
 • P12 ziekte en ongevallen.pdf
 • C1 Calamiteitenplan algemeen.pdf
 • Veiligheid en gezondheidsbeleid organisatiebreed december 2020.pdf
 • Vierogenprincipe.pdf

Documenten kinderopvang 'Pedagogisch beleid'

 • pedagogisch beleidsplan.pdf
 • Bijlage bij pedagogisch werkplan vrijwilligers.pdf
 • Bijlage bij pedagogisch werkplan stagiaires.pdf
 • VVE Speelhoeken en doelen.pdf
 • VVE Dagritme en doelen.pdf
 • Vaststaand deel BSO voor het pedagogisch werkplan.pdf
 • Vaststaand deel POV voor het pedagogisch werkplan.pdf
 • Vaststaand deel KDV voor het pedagogisch werkplan.pdf

Documenten kinderopvang 'Overig Beleid'

 • R2 Reglement oudercommissie.pdf
 • Brochure-klachtenloket-kinderopvang.pdf
 • brochure vertrouwensinspecteur-versie-8-7-2013.pdf
 • Alternatieve ouderraadpleging bij ontbreken van oudercommissie.pdf
 • ouderbrochure Stichting NWF.pdf
 • Algemene voorwaarden.pdf
 • Protocol extreem slecht weer.pdf
 • Klachtenregeling 2023.pdf
 • Klachtenverslag 2022.pdf
 • Brochure geschillencommissie september 2023.pdf
 • Vertrouwensinspecteurs voor onderwijs en kinderopvang.pdf
 • Klachtenverslag 2023.pdf

Privacy en CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân gaat zorgvuldig om met de privacy en persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers. Hiervoor houden wij ons aan de Wet- en regelgeving omtrent privacygegevens.

 • Privacyverklaring CBO NWF.pdf

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders is mevrouw Adriaentsje Tadema. U kunt haar bereiken via het e-mailadres a.tadema@ggdfryslan.nl of het telefoonnummer: 06-22970965

Als ouder kunt u in het contact met de school een probleem hebben, waar u graag met een onafhankelijk persoon over wilt spreken. Het is verstandig dit probleem eerst te bespreken met de betreffende persoon. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de directeur.

Het kan echter ook voorkomen dat u contact wilt met een buitenstaander, iemand die niet direct betrokken is bij de school. Dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor uw verhaal en emoties.

Deze vertrouwenspersoon staat naast u als het gaat om het zoeken naar een oplossing, maar neemt het probleem niet van u over. U houdt daarin zelf de regie. Samen met u kijkt de vertrouwenspersoon naar mogelijke oplossingen, welke stappen gezet kunnen worden, en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Het kan zijn dat u alleen uw verhaal kwijt wilt, of dat u wordt doorverwezen naar een bemiddelaar of mediator.

Klachtenregeling

Dit is de algemene klachtenregeling van CBO Noardwest Fryslân.

 • 3.5 Algemene Klachtenregeling st. CBO NWF.pdf

Medezeggenschap

Elke locatie van CBO Noardwest Fryslân heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De raad bestaat uit gekozen ouders en personeelsleden van de locatie. Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad bestaat uit 14 leden. In de raad zijn niet alle locaties van onze IKC's vertegenwoordigd.
De MR behandelt zaken die voor de eigen locatie belangrijk zijn, de GMR is er voor de bovenschoolse - en stichtingsaangelegenheden. De MR en GMR werken aan de hand van een vastgesteld reglement. Daarnaast hanteren wij een basisstatuut Medezeggenschap.

De vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor personeel en ouders. De vergaderdata zijn voor het gehele schooljaar vastgesteld en worden via de websites van de locaties (MR) en de stichting (GMR) bekend gemaakt.

De leden zijn:

Oudergeleding

 1. Gerlinde van der Meij, voorzitter
 2. Hessel Terpstra
 3. Eline Bruinsma
 4. Lars Atema
 5. Nienke Vogel
 6. Jochem Jan Zijlstra
 7. Jan Stok

Personeelsgeleding

 1. Marijke Bloembergen
 2. Matzen Rinsma
 3. Sylvia Stoelinga
 4. Tineke Hansen
 5. Rixt Brijder
 6. Nynke Adema
 7. Roxanne Feikema, secretaris

 

Uw eigen bijdrage

Bereken hier uw eigen bijdrage voor kinderopvang op onze IKC's

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....