tel: 0517 391081
info@cbo-nwf.nl

Praktische informatie in beleidsdocumenten

CBO Noardwest Fryslân biedt ouders zowel kinderopvang als basisonderwijs aan. Dit doen we met de grootst mogelijke zorg. Om onze opvang en ons onderwijs goed te regelen legden we ons beleid vast in tal van documenten. Veel van die documenten vindt u op deze pagina. 

Documenten kinderopvang

Hieronder vindt u de documenten voor de kinderopvang. Deze zijn door ons uitgesplitst in drie categoriën, namelijk:

 • Veiligheids- en Gezondheidsbeleid
 • Pedagogisch beleid en
 • Medezeggenschap

Hier vindt u de tarievenkaart 2021 voor de kinderopvang: tarieven 2021 Kinderopvang NWF 

Documenten kinderopvang 'Veiligheids en Gezondheidsbeleid'

 • Hygiëne maatregelen Covid19 website.pdf
 • Protocol intake en opvang van kinderen met medische indicatie.pdf
 • Protocol kinderen met medische indicatie.pdf
 • Protocol problematische gezinssituaties.pdf
 • Protocol Verlieservaringen binnen de locatie.pdf
 • Protocol voeding en hygiëne binnen de locatie.pdf
 • Protocol vermissing kind op kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO.pdf
 • ziektebeleid.pdf
 • Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen.pdf
 • Hygiene richtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang - mei 2016.pdf
 • Informatie over ziektebeelden voor KDV POV en BSO april 2018.pdf
 • Instructies ter voorkoming van wiegendood.pdf
 • V10 veilig slapen op de kinderopvang.pdf
 • R8 Richtlijn voor PM'ers bij pesten op de BSO.pdf
 • V7 Richtlijn veilig spelen.pdf
 • Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinder.pdf
 • 4.7 meten, analyseren en verbeteren.pdf
 • 4.2 kwaliteitsmanagementsysteem.pdf
 • P12 ziekte en ongevallen.pdf
 • C1 Calamiteitenplan algemeen.pdf
 • Veiligheid en gezondheidsbeleid organisatiebreed december 2020.pdf
 • Vierogenprincipe.pdf

Documenten kinderopvang 'Pedagogisch beleid'

 • pedagogisch beleidsplan.pdf
 • Bijlage bij pedagogisch werkplan vrijwilligers.pdf
 • Bijlage bij pedagogisch werkplan stagiaires.pdf
 • Vaststaand deel BSO voor het pedagogisch werkplan december 2020.pdf
 • Vaststaand deel POV voor het pedagogisch werkplan december 2020.pdf
 • Vaststaand deel KDV voor het pedagogisch werkplan december 2020.pdf
 • VVE Speelhoeken en doelen.pdf
 • VVE Dagritme en doelen.pdf

Documenten kinderopvang 'Overig Beleid'

 • R2 Reglement oudercommissie.pdf
 • Brochure-klachtenloket-kinderopvang.pdf
 • brochure vertrouwensinspecteur-versie-8-7-2013.pdf
 • klachtenregeling.pdf
 • Alternatieve ouderraadpleging bij ontbreken van oudercommissie.pdf
 • Brochure geschillencommissie 2020.pdf
 • ouderbrochure Stichting NWF.pdf
 • Algemene voorwaarden.pdf
 • Klachtenverslag 2020.pdf

Privacy en CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân hecht er aan de privacy en persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Hiervoor houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Ons beleid ten aanzien van privacy ordenen wij in drie paragrafen, namelijk:

 • Algemeen
 • Ouderinformatie en
 • Personeelsinformatie

Privacy algemeen

 • Privacyverklaring CBO NWF.pdf
 • Introductie functionaris gegevensbescherming.pdf

Privacy ouderinformatie

Bijgaande formulieren zijn bestemd voor de ouders.

 • Privacyreglement leerlingen 3.7 - 33054.pdf
 • Opgave privacygevoelige informatie leerlingen - 33064.pdf
 • Sociale media reglement leerlingen - 33058.pdf
 • Toestemming publicatie beeldmateriaal leerlingen - 33056.pdf

Privacy personeelsinformatie

Onderstaande formulieren zijn bestemd voor de medewerkers.

 • Privacyreglement medewerkers - 33055.pdf
 • Opgave verwerkte privacy gevoelige informatie personeel - 33065.pdf
 • Sociale media reglement personeel - 33060.pdf
 • Toestemming publicatie persoonsgegevens personeel - 33075.pdf
 • DPIA of risico analyse medewerkers - 33052.pdf
 • Medewerkersovereenkomst - 33041 .pdf

Klachtenregeling

Dit is de algemene klachtenregeling van CBO Noardwest Fryslân.

 • Algemene Klachtenregeling.pdf

Medezeggenschap

Elke school van CBO Noardwest Fryslân heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De raad bestaat uit gekozen ouders en personeelsleden van de school. Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad bestaat uit 14 leden. In de raad zijn niet alle scholen van onze IKC's vertegenwoordigd.
De MR behandelt zaken die voor de eigen school belangrijk zijn, de GMR is er voor de bovenschoolse - en stichtingsaangelegenheden. De MR en GMR werken aan de hand van een vastgesteld reglement. Daarnaast hanteren wij een basisstatuut Medezeggenschap.

De vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor personeel en ouders. De vergaderdata zijn voor het gehele schooljaar vastgesteld en worden via de websites van de scholen (MR) en de vereniging (GMR) bekend gemaakt.

De leden zijn:

Oudergeleding

 1. Sijtze Sijens, voorzitter
 2. Gerlinde van der Meij
 3. Nienke Vogel
 4. Klara Bosch
 5. Susan van der Werf
 6. Jan Stok
 7. Willy Boschma

Personeelsgeleding

 1. vacature
 2. Matzen Rinsma
 3. Sylvia Stoelinga
 4. Tietsje Werkhoven
 5. Rixt Brijder, secretaris
 6. Nynke Adema
 7. Roxanne Feikema

 

Documenten medezeggenschap:

Verslagen GMR: