Nieuws

Op onze website bieden we verschillende soorten nieuws aan.

 • Verenigingsnieuws is op deze site te lezen, maar ook op de websites van onze scholen.
 • Op onze site presenteren wij onder 'schoolnieuws' ook een selectie van nieuwtjes die onze scholen op hun eigen website publiceren.
 • Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  18 april, Geslaagd IB'er
  Op 17 april rondden Aafke Tilma en Judith Atema de opleiding voor Intern Begeleider bij Bureau Meesterschap succesvol af. In aanwezigheid van de schooldirecteuren werden de diploma's uitgereikt. Judith en Aafke zijn momenteel al werkzaam als Intern Begeleider op ikc het bAken in Harlingen.

  18 april, Welkomstavond medewerkers SKF
  Op 17 april werden de medewerkers van SKF, werkzaam op onze scholen, hartelijk verwelkomd. Per 1 juli a.s. neemt CBO NWF de kinderopvang in eigen beheer. Er werd uitgelegd waarom onze vereniging de kinderopvang in eigen beheer neemt en in het kort werden de scholen gepresenteerd. De medewerkers zijn gevraagd om in dienst te treden van onze kinderopvang organisatie.
  Een feestelijke kennismaking met elkaar.

  17 april, Goedkeuring jaarstukken 2018
  De jaarstukken 2018, jaarrekening en het bestuursverslag, zijn goedgekeurd en vastgesteld. Binnenkort verwachten we de goedkeurende verklaring van de accountant te ontvangen.
  9 april, Vergadering van de GMR
  De GMR behandelt in de vergadering van 16 april onderstaande agenda. De vergadering wordt gehouden in cbs De Slotschool, Burg. Hesselinkstraat 2, 9076 EC St. Annaparochie. (T 0518 - 402144) en begint om 20.00 uur.
  8 april, Scholing leerkrachten onderbouw
  Mede als gevolg van het afschaffen van de verplichte Cito toetsen bij de kleuters, de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs, bezinnen de leerkrachten zich op het maken van portfolio’s voor hun leerlingen.
  Zijn de traditionele rapporten nog wel iets van deze tijd of is het veel meer dat een kind zijn eigen ontwikkeling in beeld kan brengen door tekeningen en verhaaltjes te bundelen?

  Over deze vraag bogen op 3 april ruim 50 leerkrachten en IB-ers van de basisscholen van de vereniging Christelijk Basisonderwijs Noardwest Fryslân zich.

  2 april, Oprichting organisatie voor kinderopvang in eigen beheer
  De bestuurders ondertekenden op 2 april de oprichtingsakte voor een organisatie voor kinderopvang in eigen beheer.
  In de stichtingsakte is de volgende doelstelling opgenomen
  1. Onder kindcentrum wordt verstaan één organisatie voor onderwijs, dagopvang, peuterspeelzaalwerk/voorschool, buitenschoolse opvang en overige activiteiten in het kader van opvoeding, ontwikkeling en ontspanning van kinderen.
  2. De stichting heeft ten doel de niet onderwijs activiteiten te organiseren binnen het kindcentrum, waar kinderen in de leeftijd van nul tot en met twaalf jaar gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten, waarbij een totaalpakket wordt geboden op het gebied van educatie, voorschoolse educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.
   De kindcentra maken integraal deel uit van de scholen van CBO NWF.
  De vervolgstappen worden nu gezet om de kinderopvang met ingang van 1 juli in eigen beheer te nemen.  2 april, 150 jaar Chr.Onderwijs De Wizebeam in Minnertsga
  Op 10 april viert De Wizebeam haar 150-jarig jubileum. Bijgaand artikel uit de Leeuwarder Courant geeft helder weer welke ontwikkelingen de scholen doormaken.

  1 april, Mentorenopleiding
  Onlangs ontvingen 9 personeelsleden hun certificaat voor het afronden van de Mentorenopleiding aan de NHL/Stenden.
  Het wordt steeds belangrijker jonge studenten goed te begeleiden tijdens de praktijk stages op de scholen. De opleiding tot mentor voorziet hier in.

  Op de foto v.l.n.r. Elly Oegema, Klaziena Postma, Martje Wolbers en Mirella Nieuwenhuizen  18 maart, Verslag GMR vergadering
  Bijgaand het verslag van de vergadering van 12 maart 2019, gehouden cbs Fûgelsang te Berltsum.
  13 maart, 40-jarig jubileum Minke Visser De Flambou
  Op dinsdag 12 maart was het precies de dag dat Minke Visser (en Yeb) onze schoonmaakster (schoonmaker) 40 jaar bij De Flambou werkzaam is. Minke en Yeb gefeliciteerd met dit 40 jarige jubileum.
  Ontzettend bedankt voor het schoonmaken van onze school, want wat is het heerlijk om ‘s morgens op je werk te mogen komen op zo’n schone school. In een ‘lawaai schoonmaakoptocht’ hebben juffen en kinderen Minke en Yeb opgehaald, een slag door het dorp gemaakt en daarna uit volle borst een lied voor Minke en Yeb gezongen. Alle leerlingen hadden een tekening/tekst etc. voor haar gemaakt op een vaatdoekje. Deze slinger met vaatdoekjes hebben wij aan Minke En Yeb gegeven.
  Na schooltijd was er voor de jubilaris en team tijd voor een bakje met een hele mooie 'schoonmaak taart'.

  5 maart, Juf Loekie viert haar 40-jarig jubileum
  Loeki Hogeveen startte haar eerste werkdag bij de jongste kleuters op CBS De Eben Haezer in Menaldum, en werd enige tijd later met dispensatie, vanwege haar jonge leeftijd, hoofdleidster.
  Na ruim 6 jaar als kleuterleidster te hebben gewerkt ging ze na 1985 lesgeven in hogere klassen van de basisschool. Hoewel eerst als lid van de tweehoofdige leiding koos ze uiteindelijk toch voor een baan als adjunct.

  Vanaf 1990 bekwaamde Loeki zich in de functie als Intern Begeleider, in eerste instantie op de scholen Eben Haezer, It Anker en op De Fûgelsang en nu op de twee laatst genoemde scholen.
  Loekie van harte gefeliciteerd.


  4 maart, Opening dorpskeuken op SWS de Syl
  Bildts preisoep bij SWS de Syl
  Dertig genodigden zijn vrijdagmiddag samengekomen in samenwerkingsschool de Syl in Oude Bildtzijl. Bakbeppe Marijke Post is één van hen. Samen staan het gezelschap geduldig te wachten achter een lint met strik en bakkersgereedschap. Wanneer wethouder Baukje Tol het lint om vier uur heeft doorgeknipt haast iedereen zich om de nieuwe gezamenlijke keuken van het dorp met eigen ogen te bekijken.
  Bakbeppe Marijke niet. Zij heeft de keuken al gezien. Sterker, met kinderen van groep 4 en 5 heeft ze de keuken al uitgeprobeerd. Samen bakten ze cup cakes die daarna in de klas allemaal mochten worden opgegeten.
  De nieuwe keuken van basisschool de Syl is de jongste loot aan de zeer vruchtbare stam van het dorpsleven in Ouwe-Syl. Al bij de opening van de samenwerkingsschool in 2015 smeden Dorpsbelang, Stichting Welzijn Ouderen het Bildt en de school het eerste plan om de school met een keuken te verrijken. Een keuken waar niet alleen de school van zou profiteren, maar het hele dorp.
  Het had wat voeten in aarde om het benodigde geld bijeen te brengen, maar toen het geld er was konden vrijwilligers los. In drie weken tijd toverden zij een lokaal om tot een schitterende keuken en eetruimte.
  Kinderen, ouderen, groepen alleenstaanden, vriendengroepen; wie van Ouwe-Syl maar wil, kan van de ruimte gebruik maken.
  Bestuurder Pyt Sybesma van CBO Noardwest Fryslân ziet het initiatief met genoegen aan. ‘Wij als CBO willen dat onze scholen de verbinding zoeken met de dorpen en de wijken. Dit initiatief is hier een prachtig voorbeeld van. Dit geeft de school een meerwaarde voor het dorp.’
  Sybesma ziet al voor zich dat in de nieuwe keuken ook een heerlijk Bildts preisoepje gemaakt wordt. ‘Bijvoorbeeld met die armdikke sappige preien van het Bildt. En met soepballen, want die horen erbij.’

  De nieuwe keuken van Oude Bildtzijl kwam tot stand met financiële bijdragen van Iepen Mienskipsfûns, Oranjefonds, Gemeente Waadhoeke. Leefbaarheidsfonds Rabobank (Leeuwarden-Noordwest Friesland), Stichting Bildtse Belangen, Dorpsbelang Ouwe-Syl en CBO Noardwest Fryslân.

  Foto: Joachiem de Ruijter.